ALGEMENE ZAKELIJKE REISVOORWAARDEN

Algemene zakelijke reisvoorwaarden UYUNI Travels

VvKR
UYUNI Travels is aangesloten bij de VvKR (vereniging voor kleinschalige reisorganisaties). De reisspecialisten aangesloten bij deze vereniging onderscheiden zich door hun betrokkenheid en expertise. Zo weet je dat je met een gerust gevoel een reis bij één van de aangesloten leden kunt boeken!

CLC-VECTA
Wij zijn tevens aangesloten bij CLC-VECTA. Dit is de branchevereniging voor bedrijven en professionals betrokken bij het organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & bijeenkomsten, evenementen & incentives en entertainment.

GGTO
UYUNI Travels is aangesloten bij het garantiefonds GGTO. Binnen de grenzen van de garantieregeling biedt GGTO reizigers de garantie dat zij hun betaalde reisgelden terugontvangen, en eventueel hun terugreis vergoed krijgen, als  de betrokken touroperator bij hen is aangesloten en in financieel onvermogen zou geraken. Per boeking wordt een verplichte toeslag van € 9,- per persoon in rekening gebracht.

Artikel 1 – Definities

UT/Organisator: UYUNI Travels B.V.

Deelnemer: bezoeker van een door UT in opdracht van Opdrachtgever georganiseerde reis, evenement, congres of soortgelijke gebeurtenis;

Reiziger: persoon aan wie op grond van de tussen UT en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst één of meer diensten worden verleend;

Opdrachtgever: rechtspersoon of natuurlijke persoon die, al dan niet, handelt in de uitoefening van diens beroep of bedrijf die met UYUNI Travels in contact treedt in verband met een mogelijk te sluiten overeenkomst of met UT een overeenkomst heeft gesloten;

Leverancier: degene(n) die zich direct of indirect, in verband met de door UT uit te voeren opdracht, ten opzichte van UT heeft verbonden of zal verbinden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin van het woord;

Reisovereenkomst: de reisovereenkomst(en) die op grond van een algemene overeenkomst voor zakenreizen tot stand zijn gekomen;

Reisdienst: personenvervoer, huur van een motorvoertuig of motorrijwiel, accommodatie   of een andere toeristische dienst in de zin van artikel 7:500 sub a BW.

Reisdienstverlener: de dienstverlener die een onderdeel van de Reis uitvoert, zoals hulppersonen/accommodatieverschaffers/vervoerders/externe gidsen/etc.) van de Organisator.

Partij(en): UT of Opdrachtgever afzonderlijk of (indien meervoud) gezamenlijk;

Schriftelijk: op schrift of langs elektronische weg waaronder per e-mail.

Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Afwijkende en aanvullende voorwaarden

Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Afwijkende bepalingen in de individuele overeenkomst hebben voorrang boven deze Voorwaarden. Als de Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

Indien tussen Partijen op een later moment een andere Overeenkomst tot stand komt, dan geldt de onderhavige versie van de Voorwaarden. Pakketreiswetgeving is niet van toepassing.

De bepalingen van deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, alle offertes en elke Overeenkomst, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen in dit verband, tenzij door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk van de toepasselijkheid van de Voorwaarden is afgeweken.

DE BOEKING

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Inhoud aanbod

De aangeboden Reis omvat de diensten en voorzieningen die in de offertes en publicaties             van de Organisator uitdrukkelijk zijn omschreven. De inhoud van het aanbod wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de Organisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van Reisdienstverleners zijn geen onderdeel van het aanbod, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het aanbod van de Organisator. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

3.2 Vrijblijvend aanbod

Alle aanbiedingen (waaronder in offertes) ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of via de website van UT zijn gedaan, zijn vrijblijvend. UT is daaraan niet gebonden. Aanbiedingen gelden slechts als een uitnodiging voor Opdrachtgever om een Opdracht te verstrekken en kunnen, zolang er geen Overeenkomst tot stand is gekomen, door UT te allen tijde worden herroepen.

Opdrachtgever dient (1) alle door UT gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (2) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de eventueel te sluiten Overeenkomst van belang zijn, volledig en correct aan UT te verschaffen. UT is niet gehouden de door Opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid te controleren.

3.3 Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand: a) nadat zowel Opdrachtgever als UT de Overeenkomst hebben ondertekend, of; b) nadat Opdrachtgever de schriftelijke opdrachtbevestiging van UT ondertekend retour heeft gestuurd; of c) in die gevallen waarin Opdrachtgever heeft nagelaten de Overeenkomst of schriftelijke opdrachtbevestiging als bedoeld in sub a en b van dit artikel te ondertekenen, nadat Opdrachtgever het aanbod van UT mondeling of schriftelijk heeft aanvaard; en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de Reis.  

3.4 Kennelijke fouten

Kennelijke fouten in het aanbod binden de Organisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de Opdrachtgever, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de Organisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de Opdrachtgever navraag te doen.

3.5 Herroeping door Opdrachtgever

Een boeking van de Reis is definitief. De Opdrachtgever heeft geen recht om de Overeenkomst te  herroepen.

3.6 Boeken voor andere Reizigers & communicatie

De Opdrachtgever die namens of ten behoeve van een of meer andere Reizigers een Overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere Reizigers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de Opdrachtgever die de boeking verricht. De Opdrachtgever die de Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van die andere Reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de Overeenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De Opdrachtgever die de  Reis namens of ten behoeve van anderen boekt, is verplicht die andere Reizigers deze Voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever en informatie door de organisator

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle aanwijzingen van UT, de Reisdienstverlener(s) en/of Leveranciers alsmede verplichtingen van overheidswege onverkort na te komen.

4.2 Opdrachtgever garandeert dat: a) UT tijdig de beschikking krijgt over alle nuttige en noodzakelijke informatie (zoals alle relevante gegevens over Reizigers bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke toestand(en), specifieke dieetwensen en/of allergieën, etc.), documenten en gegevens die UT voor het uitvoeren van de Opdracht nodig heeft; en b) hetgeen door Opdrachtgever verstrekt wordt juist en volledig is. UT is niet gehouden de door Opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid te controleren.

4.3 Verminderde mobiliteit, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en ziekte

Reizigers met verminderde mobiliteit en hun begeleiders, zwangere vrouwen, alleenreizende minderjarigen en Reizigers met een ziekte die mogelijk effect heeft op de Reis dienen dit bij het aangaan van de Overeenkomst of in ieder geval zo spoedig mogelijk nadat de Reiziger hiermee bekend is te melden bij de Organisator in verband met eventuele gevolgen voor de Reis en in het bijzonder het luchtvervoer. Deze Reizigers dienen zelf bij de vervoerder te verifiëren of er een medische verklaring nodig is om te mogen reizen.

4.4 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals in dit artikel omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal UT gerechtigd zijn de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden of diensten onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding en de schade van UT volledig aan UT te voldoen.

4.5 Reisdocumenten

De Opdrachtgever dient gedurende de gehele Reis te beschikken over de voor de Reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc.. Gelet op het grote belang hiervan, dient de Opdrachtgever de door de Organisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. De Opdrachtgever dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de Opdrachtgever de Reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de Opdrachtgever

4.6 Informatie over verzekering

De Organisator verstrekt de Opdrachtgever voor de totstandkoming van de Overeenkomst informatie over de mogelijkheid om een eventverzekering, annuleringsverzekering, ongevallenverzekering en een      reisverzekering af te sluiten. De Organisator kan een dergelijke verzekering verplichten mits de Opdrachtgever hier voor totstandkoming van de Overeenkomst Schriftelijk van op de hoogte is gesteld

Artikel 5: Vergoeding, facturering en betaling

5.1 Alle vergoedingen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

5.3 Als Opdrachtgever één of meer facturen niet tijdig voldoet, is Opdrachtgever direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. UT heeft in dat geval het recht haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarnaast is UT gerechtigd overige al tot stand gekomen Overeenkomsten te annuleren of te ontbinden. Behalve in het geval Opdrachtgever een consument is, heeft UT tevens het recht, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, over de periode waarin Opdrachtgever in verzuim is een rente van 1% per maand over het opeisbare bedrag in rekening te brengen. Als de toepasselijke wettelijke (handels)rente hoger is dan dit percentage, dan geldt de wettelijke (handels)rente. Verder geldt dat een gedeelte van een maand bij de berekening van de rente voor een hele maand wordt gerekend.

5.4 De vordering van UT tot betaling door Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar zodra: a) een betalingstermijn is overschreden; b) Opdrachtgever failliet is gegaan of daartoe een verzoek wordt ingediend of surseance van betaling is aangevraagd; c) beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt of is gelegd; d) Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; e) Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

5.5 De volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die UT maakt omdat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden heeft niet nakomt, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

5.6 Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst. Indien deze omstandigheden nadien wijzigen, is UT gerechtigd de overeengekomen vergoeding(en) te verhogen met het bedrag waarmee de prijzen zijn verhoogd. UT maakt een wijziging van de overeengekomen vergoeding(en) schriftelijk bekend onder opgave van de meerkosten. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen: wijziging fiscale lasten, accijnzen, valuta- en/of koerswijzigingen.

5.7 Indien de Overeenkomst met meerdere Opdrachtgevers is gesloten, is ieder van de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot betaling van al hetgeen op grond van de Overeenkomst verschuldigd is en daaruit voortvloeit.

5.8 Opdrachtgever, niet zijnde een consument, is het niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn vorderingen op UT te verrekenen.

VOOR DE REIS

Artikel 6 – Uitblijven van betaling, uitbesteding, wijzigingen, meerwerk en bemiddeling

6.1 UT is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan één of meerdere derden uit te besteden.

6.2 Indien Opdrachtgever, na totstandkoming van de Overeenkomst maar vóórdat de Opdracht feitelijk wordt uitgevoerd, wijzigingen wenst aan te brengen in de Overeenkomst ten aanzien van (de uitvoering van) de Opdracht, dient hij deze wijzigingen schriftelijk aan UT kenbaar te maken. Deze wijzigingen zijn eerst van kracht, indien zij schriftelijk door UT zijn aanvaard. De kosten die zijn verbonden aan de door Opdrachtgever gewenste wijzigingen komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.3 Indien een wijziging van de Overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden, zal deze termijn voor onbepaalde tijd worden verlengd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Een dergelijke overschrijding en de daaraan verbonden kosten en schade komen uitsluitend voor rekening en risico van Opdrachtgever.

6.4 UT is gerechtigd om in plaats van de conform de Overeenkomst gecontracteerde of te contracteren Leveranciers en/of Reisdienstverleners gelijkwaardige derden te contracteren. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst of enige schadevergoeding. UT zal in een voorkomend geval zoveel als mogelijk met Opdrachtgever in overleg treden over de te contracteren derde.

6.5 Indien UT bemiddelingsdiensten ten behoeve van Opdrachtgever verleent, zoals bijvoorbeeld het tussen Opdrachtgever en een derde tot stand laten komen van een overeenkomst, zal UT een daarvoor nader overeen te komen vergoeding in rekening brengen. Tussen UT en die derde komt in dat geval uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand. UT is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever door het niet tot stand komen van een overeenkomst met een derde, noch voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het handelen van die derde. De bemiddeling omvat enkel het feitelijk bemiddelen en betalen. Het omvat geen advies of analyse van de kwaliteit van de dienst of financiële positie van de derde.

Artikel 7: Levering en risico

7.1 Indien Opdrachtgever het door UT geleverde niet of niet tijdig afneemt, komt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever en blijft Opdrachtgever gehouden tot nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

7.2 Opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot de in lid 4 van dit artikel bedoelde zaken onverwijld aan UT te melden en is gehouden de schade die aan die zaken is ontstaan volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.

7.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het geleverde aan te wenden voor andere doeleinden dan waarvoor dit krachtens de Overeenkomst bestemd is. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan zonder schriftelijke toestemming van UT wijzigingen aan te brengen in het geleverde

Artikel 8: Maaltijden en dranken

8.1 Indien Partijen zijn overeengekomen dat UT maaltijden en/of dranken zal verzorgen (zoals het (doen) leveren van cateringdiensten en/of het plaatsen van reserveringen bij horecagelegenheden), zal het door Opdrachtgever aan UT vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn.

8.2 UT kan niet garanderen dat de door UT ingeschakelde Leverancier (en/of andere derden, zoals horecagelegenheden) in verband met het verstrekken van maaltijden en/of dranken, voldoet aan alle wettelijke eisen omtrent kwaliteit en voedselveiligheid.

UT is, tenzij dit in strijd is met dwingend recht, nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever en/of derden ter zake van schade veroorzaakt door overtreding van regels ter zake van kwaliteit en voedselveiligheid. Opdrachtgever vrijwaart UT ten aanzien van elke mogelijke aansprakelijkheid in dit verband

Artikel 9 – Wijziging en annulering door de Opdrachtgever

9.1 Wijziging De Opdrachtgever die de Reis heeft geboekt kan de Organisator Schriftelijk verzoeken de Overeenkomst te wijzigen. De Organisator is hier niet toe gehouden. De Organisator stelt de Opdrachtgever op de hoogte van de nieuwe reissom. Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met de  kosten van de wijziging zijn de nieuwe reissom en wijzigingskosten verschuldigd. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt dan de oorspronkelijke reissom, wordt het verschil verrekend met de verschuldigde wijzigingskosten. 

9.2 Aanpassing vertrekdatum

Een wijziging van de vertrekdatum op verzoek van de opdrachtgever vormt geen wijziging, maar een annulering.

9.3 Annuleringskosten bij annulering ná een omgeboekte reis.

Het kan voorkomen dat de Opdrachtgever en Organisator de reis omboeken naar een later moment. Als de Opdrachtgever de omgeboekte reis annuleert, bedragen de annuleringskosten tenminste het bedrag dat verschuldigd zou zijn als op de datum van omboeking zou zijn geannuleerd.

Artikel 10 – Prijswijziging

10.1 Prijswijziging

De Organisator behoudt het recht voor om met betrekking tot reeds aangegane Overeenkomsten de reissom te verhogen of wijzigen als gevolg van prijswijzigingen van de ingekochte (Reis)diensten door, belastingen of vergoedingen van niet direct bij de uitvoering van de Reis   betrokken derden en/of wijzigingen in wisselkoersen.

 

Artikel 11 – Wijziging door Organisator

11.1 Wijzigingen

De Organisator heeft het recht voor aanvang van de Reis de inhoud van de overeengekomen (Reis)diensten en het reisprogramma eenzijdig te wijzigen tenzij de wijziging ernstig afbreuk doet aan de essentie van de reis.

Artikel 12 – Opzegging door de Organisator

12.1 Opzegging

In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, kan de Organisator de Overeenkomst vóór aanvang van de reis opzeggen en de Opdrachtgever de voor de Reis betaalde bedragen terugbetalen minus gelden die UT niet van de dienstverleners of leveranciers heeft teruggekregen en minus een redelijke vergoeding voor de door UT reeds verrichte werkzaamheden. UT is geen schadevergoeding verschuldigd. Niet vergoed worden kosten die door de Opdrachtgever zijn gemaakt voor verzekeringen en voor diensten die buiten de Overeenkomst vallen zoals inentingen, visa, aanschaf  materiaal, en indien niet bij de Reis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d..

12.2 Beëindiging door toedoen van de Opdrachtgever

Ingeval de Opdrachtgever of Deelnemer niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de Organisator het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van  de Organisator onverlet. Gelden die UT niet terugkrijgt, krijgt de Opdrachtgever ook niet terug.

 

UITVOERING VAN DE REIS

Artikel 13 – Verantwoordelijkheid

13.1 UT staat niet in voor uitvoering diensten als vluchten als ook activiteiten, lokaal vervoer en hotels. In het bijzonder staat UT niet in voor de uitvoering indien de reis geen doorgang kan vinden door een overmacht situatie.

Artikel 14 – Geheimhouding

14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden die hij van UT in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen. Deze bepaling geldt niet indien Opdrachtgever op grond van een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel tot openbaarmaking is gehouden. Opdrachtgever zal hiervan onverwijld melding doen aan UT.

14.2 Opdrachtgever legt de in lid 1 genoemde verplichting, indien van toepassing, eveneens op aan zijn werknemers of andere betrokken derden, waarbij Opdrachtgever jegens UT instaat voor naleving van die geheimhoudingsplicht door betrokken partijen.

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 15 – Aansprakelijkheid, schadevergoeding & exoneratie

15.1 Toerekening & overmacht

De Opdrachtgever heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de Opdrachtgever oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan:

-de Opdrachtgever of deelnemers;

– het handelen of nalaten van de Reisdienstverlener of Leverancier

-derden die niet direct bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken;

-onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Van overmacht aan de zijde van UT is sprake als UT verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van omstandigheden die buiten de schuld van UT zijn ontstaan. In geval van overmacht zal UT zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst, zolang de periode van overmacht voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: iedere toerekenbare en niet toerekenbare tekortkoming van (rechts-)personen van wie UT bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt, zoals Reisdienstverleners en Leveranciers, werkstaking, ziekte, technische mankementen, (vlieg)verkeersstoringen, energiestoringen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, (dreiging van) terrorisme, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging.

Onder overmacht wordt eveneens verstaan (technische) storingen in de bij het vastleggen van de Reisdienst(en) gebruikte systemen, wijzigingen in de Overeenkomst aangebracht door de Reisdienstverlener en/of annulering door de Reisdienstverlener.

Alle vertragingen ten aanzien van de uitvoering van de reis en in het bijzonder het vervoer komen voor rekening van opdrachtgever.

15.2 Aansprakelijkheidsuitsluiting

Iedere aansprakelijkheid van de organisator voor schade die niet wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering is beperkt tot maximaal €10.000,- , tenzij dit in strijd is met dwingend recht en onverminderd de overige aansprakelijkheidsuitsluitingen in de algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder gederfd reisgenot en de gevolgen van het later terugreizen van personeel van de opdrachtgever is uitgesloten.

15.3 Aansprakelijkheidsuitsluiting krachtens verdrag of EU-verordening

Indien de Organisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder  ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de Reiziger, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de ter zake geldende internationale verdragen en/of EU- verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.

15.4 Verzekerde schade

De Organisator is niet aansprakelijk voor schade van de Opdrachtgever die is gedekt, had moeten worden gedekt, of redelijkerwijs had kunnen worden gedekt door    verzekeringen, zoals zorg-, ongevallen-, reis- of annulerings- of evenementenverzekering.

15.5 Vervaltermijn

Iedere aanspraak van de Opdrachtgever op vergoeding van schade vervalt één jaar nadat de Reis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond één jaar na de geplande  datum van aanvang. Aanspraken van de deelnemer vervallen na één jaar na het ontstaan ervan.

15.6 UT is in geen geval aansprakelijk voor: a) schade veroorzaakt door haar ondergeschikten en/of bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden ; b) schade van Opdrachtgever en/of derden als gevolg van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan Opdrachtgever en/of derden toebehorende zaken; c) schade van Opdrachtgever en/of derden door onjuist en/of ondeskundig gebruik door Opdrachtgever, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden van door UT ter beschikking gestelde zaken; en d) schade van Opdrachtgever en/of derden ontstaan door tekortkomingen in de dienstverlening als gevolg van onjuist en/of, onvolledig van Opdrachtgever verkregen informatie, alsmede als gevolg van niet of niet tijdig van Opdrachtgever verkregen informatie.

15.7 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle (directe en indirecte) schade die door UT wordt geleden als gevolg van (i) een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, (ii) het handelen (waaronder mede begrepen onrechtmatig handelen) van personeel van Opdrachtgever en/of door hem ingeschakelde derden en (iii) derden die in aanraking zijn gekomen met eventueel door UT aan Opdrachtgever in bruikleen gegeven en/of verhuurde en/of door UT in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte goederen. Opdrachtgever is verplicht om ter zake bedoelde aansprakelijkheid een deugdelijke verzekering af te sluiten en zal op het eerste verzoek inzage verschaffen in de polis en de polisvoorwaarden.

15.8 Opdrachtgever vrijwaart UT  tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade als bedoeld in artikel 15.7 en/of schade waarvoor Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in artikel 15.6 aansprakelijk is. Opdrachtgever zal aan UT en/of de aan de betreffende derde die eigenaar is van de goederen vergoeden iedere schade, hierin mede begrepen alle door UT en/of de betreffende derde gemaakte juridische kosten, die het gevolg mochten zijn van enige aanspraak van derden.

15.9 De voorgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

VERPLICHTINGEN Opdrachtgever

Artikel 16 – Verplichtingen Opdrachtgever

16.1 Gedrag en opvolging van aanwijzingen

De Opdrachtgever en deelnemers dienen zich als een redelijk handelend

Reiziger te gedragen en zijn verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de Reis van de Organisator en   de Reisdienstverleners/Leveranciers op te volgen.

16.2 Gevolgen niet naleving – uitsluiting van deelname

Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een Opdrachtgever/Deelnemer overlast veroorzaakt, heeft de Organisator dan wel de Reisdienstverlener/Leverancier het recht de Opdrachtgever/Deelnemer de verdere deelname   aan de Reis of Reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

16.3 Waarschuwing

Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de Opdrachtgever/Deelnemer eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de Organisator of Reisdienstverlener gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de Opdrachtgever/Deelnemer.

16.4 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag en dat van de Deelnemers, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hen moet worden toegerekend. De Opdrachtgever vrijwaart de Organisator van aanspraken van bij de Reis betrokken Reisdienstverleners of derden voor schade die door de Opdrachtgever/Deelnemer is veroorzaakt  of aan hen moet worden toegerekend.

16.5 Controle tijdstip terugreis

De Opdrachtgever dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren. 

16.5 Formele gezondheidseisen

De Opdrachtgever dient te voldoen aan alle op de bestemming (en doorreislanden) geldende gezondheidseisen. Overheden kunnen deze vereisten onaangekondigd wijzigen. De gevolgen van deze wijzigingen vallen binnen de risicosfeer van de Opdrachtgever.

16.5 Maatregelen door dienstverleners

Reisdienstverleners kunnen alle redelijke maatregelen nemen en medewerking van de Opdrachtgever verlangen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van calamiteiten, ter beperking van gezondheidsrisico’s, ter voorkoming van schade dan wel ter naleving van overheidsvoorschriften. Bij het niet-naleven van de maatregelen of aanwijzingen kan de Opdrachtgever de Reisdienst en de toegang worden ontzegd.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 17. Locatie

De locatie wordt door Opdrachtgever als geaccepteerd beschouwd in het geval Opdrachtgever: a) het aanbod van UT heeft aanvaard; en b) geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot inspectie; en c) de (huur)overeenkomst door UT is ondertekend. Klagen bij UT over de locatie is hierna niet meer mogelijk. Opdrachtgever is gehouden de volledige huursom aan UT te voldoen.

 

Artikel 18 – Klachten

18.1 Informatie

De Organisator verstrekt voor aanvang van de Reis de noodcontactgegevens  van de Organisator.

18.2 Melden ter plaatse

Indien de Opdrachtgever meent dat de Reis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non- conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de Reis te melden bij de betrokken Reisdienstverlener zodat deze een oplossing kan vinden. Indien reisleiding van de Organisator ter plaatse is dient de klacht tevens onverwijld bij de reisleiding te worden gemeld. Indien er geen reisleiding ter plaatse is dient de klacht tevens duidelijk bij de Organisator te worden gemeld. Deze melding kan geschieden per whatsapp, sms- tekstbericht, telefonisch per e-mail.

18.3 Niet verholpen klacht melden na terugkomst

Alle klachten die volgens de Opdrachtgever niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de Reis, dienen uiterlijk binnen een maand na terugkomst, Schriftelijk en met redenen omkleed bij de Organisator te zijn ingediend.

18.4 Gevolgen niet of niet tijdig melden van de non-conformiteit of klacht. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen.

18.5 Klachten omtrent de hoogte van het factuurbedrag moeten binnen veertien (14) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk en rechtstreeks bij UT zijn ingediend, bij gebreke waarvan het klachtrecht van Opdrachtgever vervalt.

18.6 Het in behandeling nemen van klachten laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

Artikel 19: Beëindiging en opschorting

19.1 UT is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen, dan wel, naar eigen keuze, de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien: a) Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor haar uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden voortvloeit; of b) na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis van UT is gekomen die UT een goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen kan voldoen; of c) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of tot aanvraag daarvan wordt overgegaan; of d) Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt; of e) Opdrachtgever (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of f) de rechtspersoon van Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd. In de genoemde gevallen zijn de vorderingen van UT jegens Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, één en ander onverminderd het recht van UT volledige schadevergoeding te vorderen.

19.2 Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat de mogelijkheid van UT de Overeenkomst wegens andere gewichtige redenen zoals bedoeld in artikel 7:408 BW op te zeggen onverlet.

Artikel 20: Bijzondere verplichtingen en garanties Opdrachtgever in het geval de Overeenkomst de levering van Reisdiensten inhoudt

20.1 UT kan bij de totstandkoming van een Reisovereenkomst de voorwaarde verbinden dat Opdrachtgever ten behoeve van alle Reizigers en/of elke Reiziger individueel een reisverzekering afsluit. Indien UT deze voorwaarde heeft gesteld, dan dient Opdrachtgever en/of Reiziger op eerste verzoek aan te tonen aan deze voorwaarde te hebben voldaan. Voldoet Opdrachtgever en/of Reiziger niet aan de voornoemde voorwaarde, dan is Opdrachtgever en/of Reiziger zelf verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen daarvan.

20.2 UT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van derden (zoals Reisdienstverleners), noch voor de juistheid van de door of namens de Reisdienstverleners of andere derden verstrekte informatie, zoals maar niet uitsluitend foto’s, folders, advertenties, websites, social media, etc.

20.3  Indien en voor zover de Reisdienstverlener wijzigingen aanbrengt in de ten behoeve van de Opdrachtgever vastgelegde Reisdiensten, dan wel deze Reisdiensten opzegt, is het UT jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade die, dan wel het nadeel, dat daaruit voortvloeit voor de Opdrachtgever.

20.4 UT zal zoveel als redelijkerwijs van hem gevergd kan worden zich ervoor inspannen om alternatieven te zoeken voor de gewijzigde en/of opgezegde Reisdiensten, zonder dit te kunnen garanderen. De overige onderdelen van de Overeenkomst blijven in stand.

20.5 Opdrachtgever zal ofwel zelf bij de betrokken autoriteiten de noodzakelijke informatie inwinnen die verband houden met (o.a.) paspoortvereisten, visa, andere (douane) formaliteiten, gezondheidsrisico’s, etc., ofwel ervoor zorgdragen dat de Reiziger dit doet.

20.6 UT zal bij geschillen tussen de Reisdienstverlener en de Opdrachtgever over de uitvoering van de Reisdienst een bemiddelende rol aannemen zonder zelf partij bij het geschil te worden.

20.7 Mocht de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan dient deze zo spoedig mogelijk docht uiterlijk binnen één maand na terugkeer schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de Reisdienstverlener(s), dan wel bij UT. UT zal de klacht – voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de Reisdienst(en) – voor verdere afhandeling doorgeleiden aan de Reisdienstverlener(s).

20.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is UT nimmer aansprakelijk voor de schade die de Opdrachtgever c.q. de Reiziger lijdt in het kader van de uitoefening door Reiziger van

zijn beroep of bedrijf tijdens afname van een Reisdienst.

20.9 De gevolgen van een Pandemie (COVID 19) of andere pandemie komen voor rekening opdrachtgever. UT draagt deze risico’s niet. Ook draagt UT geen risico voor mensen die ziek worden tijdens de reis, niet kunnen terugkeren als gevolg hiervan en voor de repatriëring. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor negatieve test en/of vaccinatie check deelnemers. Gelden die wij niet terugkrijgen, krijgt de opdrachtgever ook niet terug. Verrichte werkzaamheden zullen wel in rekening worden gebracht.

Artikel 21 – Overige bepalingen

21.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar verplichtingen en/of rechten uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

21.2 De nietigheid van enige bepaling van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden tussen Partijen (en derhalve ook van Voorwaarden) tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen Partijen in verband met het onderwerp van de betreffende bepaling een nadere overeenkomst sluiten die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

21.3 UT is gerechtigd de Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde versie van de Voorwaarden zal eerst van toepassing zijn nadat Opdrachtgever daar een (digitaal) exemplaar van ontvangen heeft.

21.4 Rechten van derden
Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de Opdrachtgever beroepen op de bepalingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).

21.5 Vervangende bepalingen
Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze Voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert.

21.6 Toepasselijk recht
Op het aanbod, de Overeenkomst en de uitvoering van de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.7 Bevoegde rechter
De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend rechtUYU

"TO TRAVEL IS TO LIVE"​

-Hans Christian Andersen-