PRIVACY & COOKIES

Privacy & Cookies statement UYUNI Travels

Privacy & Cookies verklaring UYUNI Travels

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over het type persoonsgegevens dat wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

BOEKING

Als u voor andere personen wilt boeken, moet u daarvoor geautoriseerd zijn.

Welke informatie verzamelen wij van u?

Wanneer u een reis boekt, wordt de door u verstrekte informatie door ons vastgelegd. We verzamelen gegevens, waaronder:

-Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail

– Geboortedatum

– Betalingsgegevens

-Dieetgegevens (als u deze wilt specificeren)

– Noodzakelijke medische gegevens (als u het wilt opgeven)

-Gegevens over de geboekte reis

– Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering

Waar gebruiken we de gegevens voor?

Uw gegevens zijn nodig om navraag te doen, om u informatie te verstrekken over uw reis, voor relevante communicatie over de boeking, voor een goede uitvoering van de reis en om de boeking en betaling af te handelen. Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisaanbieders die maaltijden verzorgen en als dit alleen om medische of religieuze redenen is, als u uw toestemming geeft. Voor zover u hiermee instemt, worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte moet zijn en moet worden verstrekt voor de door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden. Naam- en adresgegevens, bankgegevens en details van de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt voor boekhoudkundige, debiteurenadministratie en incassotransacties. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een legitiem belang van het bedrijf of van derden, zoals de afhandeling van klachten, geschillen en juridische claims, voor zover uw belang niet primeert. Wij verwerken uw ervaring om te beoordelen of u aan de deelname vereisten voldoet. Dit is noodzakelijk voor uw veiligheid, die van anderen en voor de juiste uitvoering van de reis. Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer om te controleren of u een reisverzekering heeft, omdat deze verplicht is.

Grondslag

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Bovendien worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van het bedrijf en van derden, voor zover uw belangen niet primeren. Verder worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, waaronder met name de verplichting om een boekhouding bij te houden. U moet uw toestemming geven voor de verwerking van uw voedingsgegevens / medische gegevens.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Tenzij anders bepaald, worden persoonlijke gegevens opgeslagen tot twee jaar na de reis. Medische gegevens worden na 30 dagen na de reis verwijderd. Voor zover gegevens vereist zijn voor de belastingdienst, worden deze gegevens opgeslagen gedurende de toepasselijke verplichte periode (meestal 7 jaar). Van de bovengenoemde bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke verplichting of een legitiem belang van het bedrijf of van derden voor zover uw belang niet primeert. Gegevens kunnen onder meer worden opgeslagen in geval van klachten, mogelijke geschillen of juridische claims tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de juridische claims.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij stellen uw gegevens beschikbaar aan reisaanbieders indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, om uw behoeften te vertegenwoordigen, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen. De verwerking van gegevens maakt gebruik van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Delen met een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Als uw reis buiten de EU plaatsvindt, worden de nodige persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisaanbieders buiten de EU op basis van de uitvoering van de (reis) overeenkomst met u. De reisaanbieders zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw persoonlijke gegevens en zijn gebonden aan de privacyregels die in dat land van toepassing zijn.

REIS EVALUATIE

Welke informatie verzamelen wij van u?

We verzamelen gegevens, waaronder uw naam, de reis, uw reisverslagen, uw andere feedback of informatie die u in de reisevaluatie vermeldt.

Waar gebruiken we de gegevens voor?

We gebruiken de gegevens voor interne evaluatie. We gebruiken de gegevens voor evaluatie en feedback aan de betreffende reisaanbieder.

Grondslag

We verzamelen uw gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst die we met u hebben. Bovendien worden gegevens verwerkt op basis van het legitieme belang van het bedrijf en reisaanbieders bij de juiste evaluatie van haar producten of diensten, voor zover uw belangen niet prevaleren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

BROCHURE (nog niet beschikbaar voor UYUNI TRAVELS, mogelijk in de nabije toekomst)

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, adres, woonplaats, bij de aanvraag van een hardcopy brochure. Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres bij de aanvraag van een digitale brochure.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u een brochure aanvraagt worden uw gegevens gebruikt om deze aan u toe te sturen.

Grondslag
Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst nadat u ons verzoekt de brochure toe te zenden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden na 1 maand na verzending verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de brochure maken wij gebruik van een extern mailprogramma (digitaal) of een externe drukker (hardcopy).

COOKIES & PROFILERING

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Met uw toestemming verzamelen wij gegevens over uw surfgedrag en uw voorkeuren. Hiervoor worden tracking cookies en scripts gebruikt. Wij verzamelen hierbij uw IP-adres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Deze gegevens worden gebruikt om profielen op te bouwen waardoor wij u gerichte advertenties kunnen tonen en aanbiedingen relevanter voor u worden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw profiel wordt uiterlijk 6 maanden na het laatste websitebezoek bewaard.

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht. Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht. Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters.

VISUMAANVRAAG
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, eerste verblijflocatie, paspoortnummer en geldigheidsduur. In voorkomend geval sturen wij met uw toestemming een kopie paspoort inclusief foto (zonder BSN) naar de ambassade/het consulaat.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden voorgeschreven door de ambassade/het consulaat.

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen wij uw kopie paspoort inclusief foto (BSN afgeschermd) met uw toestemming door naar de ambassade/het consulaat.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerond.

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat.

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat: toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking; ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden; inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen; wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stimuleren; het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN

Uw rechten:
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren. U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of; de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of; de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden. U heeft het recht op beperking van de verwerking. U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken. U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: UYUNI Travels
ADRES: Geuzenkade 34 -2
EMAIL: hello@uyunitravels.com

COOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.
Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met Google Analytics.
Trackingcookies (nog niet van toepassing voor Uyuni Travels, mogelijk in de nabije toekomst)
Bij het bezoek aan onze website wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij maken gebruik van trackingcookies om uw voorkeuren op grond van uw surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. U kunt op de website www.youronlinechoices.com/nl/ meer te weten komen over dit soort banners. Ook kunt u dit bij uw browserinstellingen vinden. Tevens vindt u in de banners een informatie-icoon die u in staat stelt deze banners niet langer toe te staan.

Cookies aan derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter] cookies plaatsen. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Advertentiecookies – indien van toepassing
Op de website laten we advertenties van andere partijen zien. Hierbij worden cookies geplaatst om bij te houden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en of er via de advertentie bestellingen plaats vinden.

Affiliate partijen
Wij werken samen met diverse partijen die ons assisteren in het adverteren. De privacy verantwoording ligt bij deze partijen. Lees hun privacyverklaring voor meer informatie. Uiteraard stellen wij u graag op de hoogte van deze samenwerkingen. Er wordt geen persoonlijke informatie van u door ons met deze partijen gedeeld. Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Verwerking van persoonsgegevens van werknemers

Persoonsgegevens van werknemers worden door UYUNI Travels verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Communicatie over opdrachten;

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

– Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan UYUNI Travels de volgende persoonsgegevens van u

vragen: (aanvullen of weghalen voor eigen organisatie)

 Naam, voorletters, tussenvoegsel;

 Artiestennaam

 Geslacht;

 Geboortedatum en -plaats;

 Titulatuur;

 Burgerlijke staat;

 Biografie;

 Naam en contactgegevens boekingskantoor;

 Adres, postcode, plaats, provincie, land;

 E-mailadres;

 Social media accounts;

 Telefoonnummer;

 Faxnummer;

 Website;

 Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer of creditcardnummer;

 Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Verwerking van andere persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via onze klantenservice / ons kantoor. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven. Uw financiële gegevens – bijvoorbeeld creditcardgegevens of bancaire gegevens – die u heeft ingevuld bij de keuze voor uw betaalwijze deelt UYUNI Travels  met een derde partij die de betaling(en) afhandelt. Deze partij is tevens gebonden aan onze privacy voorwaarden en de Nederlandse wet- en regelgeving. (Controleer of van toepassing en vul aan of verwijder)

Verstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving;

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die UYUNI Travels van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact opnemen met UYUNI Travels. UYUNI Travels zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

-Hans Christian Andersen-